1. İrsaliyeli fatura tanımı: İrsaliyeli fatura, fatura ve sevk irsaliyesinin yerine geçerek düzenlenen bir belgedir. Fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı ayrı düzenlenmesi, mükellefin iş yükünü artırdığı gibi faaliyetlerinin de aksamasına neden olmaktadır.

 2. İrsaliyeli faturada bulunması gereken bilgiler: 

  - İrsaliyeli fatura ibaresi,
  - Maliye Bakanlığı klişesi veya noter tasdiki,
  - Malın nereye ve kime gönderildiği; müşterinin adı, ticari unvanı, adresi, varsavergi dairesi ve hesap numarası,
  - İrsaliyeli fatura düzenleyenin adı, ticari unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergidairesi ve hesap numarası,
  - Malın ve hizmetin cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarı,
  - İrsaliyeli faturayı düzenleyenin imzası

- İrsaliyeli faturanın seri ve müteselsil sıra numarası,
- İrsaliyeli faturanın düzenlenme tarihi ve saati,


- İrsaliyeli fatura, anlaşmalı matbaalara fatura ölçülerinde bastırılarak temin edilir. İrsaliyeli faturanın altında “bu belgenin sevk edilen malla birlikte bulunması halinde ayrıca sevk irsaliyesi aranmaz.” ifadesi bulunmalıdır.

 1. - İrsaliyeli fatura düzenlemişse ayrıca taşıma irsaliyesine gerek yoktur
  - İrsaliyeli fatura kullanmak isteyen mükellefler, hesap dönemi başından önce irsaliyeli faturaları temin etmelidir. Uygulamaya hesap döneminin başında geçilmelidir. Dönem içinde irsaliyeli fatura alınamaz.
  - İrsaliyeli fatura düzenleme usulünü seçen mükelleflerin daha önce ellerinde bulunan kullanılmamış sevk irsaliyesi ve faturalarını vergi dairelerine götürerek iptal ettirmeleri gerekir.
Sosyal Ağ